» mapa sajta
     POČETNA STRANA

» Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne
  okoline

- Prirodni gas u svakom
  domaćinstvu

- Prirodni gas u industriji
...................................................

» Način obračuna isporučene
   količine prirodnog gasa

...................................................  | Način obračuna isporučene količine prirodnog gasa

 
 

Obračun isporučenih količina prirodnog gasa (PG) utvrđen je Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za isporuku prirodnog gasa" ("Sl.Glasnik RS", br. 3/2010 od 22.01.2010.) i vrši se na osnovu korekcija proteklih količina utvrdjenih na merilu na sledeći način:

Potrošači na pritisku < 6 bar

Korigovanje izmerenih količina PG kod ovih potrošača se vrši po sledećoj formuli:

Vk = Vn x {(Pm + Pa) : Ps} x (Ts : Tr) x (1 : Z)

čije oznake imaju sledeće značenje:

Vk – korigovana zapremina (količina) m³ Vn – nekorigovana zapremina (količina) registrovana na merilu protoka gasa (m³) Pa – atmosferski pritisak (bar) Pa = 0,997 bar Pm – manometarski pritisak (bar) – radni uslovi Pm = 0,022 bar Ps – standardni pritisak Ps = 1,01325 bar Ts – standardna temperatura Ts = (273,15 + 15) K Tr – radna temperatura Tr = (273,15 + t) K – radni uslovi.

Z – faktor kompresibiliteta izračunava se na osnovu standarda: AGA-8, NX-19, GERG 88; Z = 1

Bez obzira da li se izmerene količine PG utvrdjuju na osnovu stanja korektora ili merila, isporučene količine se tokom obračuna svode na donju toplotnu vrednost od 33.338,35 kJ/m³ po sledećoj formuli:

Vs = Vk x (Hd : 33.338,35)

čije oznake imaju sledeće značenje :

Vs – komercijalna zapremina (količina) PG svedena na donju toplotnu vrednost 33.338,35 kJ/m³ Vk – izmerena zapremina, korigovana na standardne uslove 288,15 K (15 °C) i 1,01325 bar Hd – donja toplotna vrednost utvrdjena na osnovu rezultata hromatografske analize (kJ/m³).

Nadmorska visina Distributivne
gasovodne mreže (DGM) Vrnjačka Banja i
vrednost izračunatog atmosferskog pritiska
1.
Naziv GMRS
Vrnjačka Banja
2.
Nadmorska visina GMRS - h1 (m)
176
3.
Nadmorska visina MRS sa koje se napaja DGM -  h2 (m)
176
4.
Aritmetička sredina nadmorske visine najvišeg i najnižeg potrošača -hs (m)
240
5.
h3 (m)
226
6.
h (m)
226
7.
Izračunati atmosferski pritisak - Patm (mbar)
991,6


Za proveru obračunske zapremine gasa, izračunate na osnovu: izmerene zapremine gasa, parametara radnog stanja gasa i ostvarene prosečne donje toplotne vrednosti gasa u obračunskom periodu, možete koristiti kalkulator.Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs