» mapa sajta
     KAKO POSTATI KORISNIK?

» Procedura za priključenje
...................................................
» Procedura za projektovanje i    izvođenje unutrašnjih gasnih    instalacija (UGI)
...................................................
» Procedura za puštanje
   i isporuku prirodnog
   gasa korisniku

...................................................
» Procedura za izdavanje    energetskih i tehničkih uslova

  | Procedura za priključenje na gasovodnu mrežu Vrnjačke Banje

1. Potencijalni (budući) korisnik prirodnog gasa (fizičko ili pravno lice) treba da podnese ZAHTEV za priključenje objekta na gasovodni sistem „Interklime d.o.o.“ (formular se uzima u sedištu firme)

- Podnosilac zahteva treba da donese sledeća dokumenta:
• Ličnu kartu (samo za fizička lica na uvid*)
• Izvod iz registra privrednih subjekata (samo za pravna lica)
• Dokaz o vlasništvu na objektu čije se priključenje traži (izvod iz zemljanih knjiga ili ugovor o prenosu vlasništva overen u sudu ili izvod iz katastra)
• Ukoliko podnosilac zahteva nije vlasnik objekta čije se priključenje traži: Ugovor ili drugi dokaz kojim podnosilac zahteva potvrđuje da je on nosilac prava korišćenja (korisnik) uz pismenu saglasnost vlasnika objekta, odnosno izjavu overenu u sudu da korisnik predmetnog objekta ima saglasnost vlasnika da izvede radove na priključenju objekta na gasovodnu mrežu
• Kopiju katastarskog plana
• Odobrenje za izgradnju odnosno upotrebnu dozvolu za objekat čije se priključenje traži ili drugi relevantan dokaz o izgradnji odnosno upotrebi objakta saglasno zakonu o planiranju i izgradnji.

- U zahtevu se daju podaci o:
• podnosiocu zahteva
• objektu za koji se traži priključenje
• radnom pritisku gasa koji je potreban na objektu
• nameni potrošnje prirodnog gasa
• načinu plaćanja troškova priključenja

2. Zaposleni u preduzeću „Interklima d.o.o.“ proveravaju da li ima uslova za priključenje prema podnetom zahtevu, i prema tome izdaju REŠENJE o odobrenju priključenja na distributivni gasovodni sistem „Interklime d.o.o.“ uz koji prilažu grafički crtež odnosno situacioni plan distributivne gasovodne mreže sa ucrtanim mestom priključenja za objekat za koji se rešenje izdaje.

3. Vlasnik objekta (fizičko lice) ili zastupnik pravnog lica kao budući KORISNIK i ovlašćeni predstavnik preduzeća „Interklima d.o.o.“ zaključuju UGOVOR o priključenju na distributivnu gasovodnu mrežu Vrnjačke Banje. Ovim Ugovorom se definišu troškovi priključenja, način plaćanja, rokovi izvođenja i dr.

Napomena 1: Zainteresovana lica za priključenje koja nisu u mogućnosti odmah da krenu u zvaničnu proceduru priključenja mogu da ostave podatke u sedištu firme.

Napomena 2: Priključenje na distributivnu gasovodnu mrežu podrazumeva izgradnju gasnog priključka i montažu kućnog merno-regulacionog seta (KMRS), bez puštanja gasa, uz napomenu da se KMRS montira tek nakon svih izmirenih obaveza i nakon izgradnje unutrašnje gasne instalacije i dobijanja rešenja o upotrebi izvedenih radova na UGI od strane Odeljenja za planiranje i izgradnju Opštinske uprave Vrnjačka Banja.


* Preduzeće Interklima doo, Vrnjačka Banja, u skladu sa čl. 56. st. 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odredilo lice za zaštitu podataka o ličnosti. Ime i prezime lica za zaštitu podataka o ličnosti: Ivana Gmitrić, kontakt e-mail lica za zaštitu podataka o ličnosti: ivana.gmitric@interklima.rs, kontakt telefon lica za zastitu podataka o ličnosti: 036/632-442.

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs