» mapa sajta
     KAKO POSTATI KORISNIK?

» Procedura za priključenje
...................................................
» Procedura za projektovanje i    izvođenje unutrašnjih gasnih    instalacija (UGI)
...................................................
» Procedura za puštanje
   i isporuku prirodnog
   gasa korisniku

...................................................
» Procedura za izdavanje    energetskih i tehničkih uslova

  | Procedura za izdavanje energetskih i tehničkih uslova / saglasnosti za:

- IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA
  U ZONI DGM / PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA DGM
- IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU UGI-ja

1. Sva pravna ili fizička lica koja planiraju kao Investitori izgradnju objekata na teritoriji Opštine Vrnjačka Banja u zoni distributivne gasovodne mreže dužni su da pre izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata dobiju i Uslove od preduzeća „Interklima d.o.o.“ kao ovlašćenog distributera prirodnog gasa. Pismeni zahtev Investitori mogu uputiti direktno distributeru u sedištu firme ili preko opštinskih organa koji su dužni da u postupku ishodovanja Lokacijske dozvole pribave Uslove od Javnih preduzeća i vlasnika infrastrukturnih objekata. U zavisnosti od zahteva, distributer izdaje Investitoru Tehničke i energetske uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata u zoni DGM i/ili priključenje objekata na DGM.

2. U slučaju zainteresovanosti Investitora za priključenje budućeg objekta na distributivnu gasovodnu mrežu, potrebno je da podnese i Zahtev za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju UGI-ja. Nakon izrade tehničke dokumentacije od licenciranih projektantskih kuća i u skladu sa važećim zakonima i propisima, Investitor je u obavezi da GLAVNI PROJEKAT UGI sa Potvrdom o izvršenoj tehničkoj kontroli dostavi distributeru, preduzeću „Interklima d.o.o“, radi provere da li je urađen u skladu sa izdatim uslovima i radi dobijanja Saglasnosti od istih na projektnu (tehničku) dokumentaciju. Proceduru za izdavanje Uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju UGI-ja pokreću budući Korisnici gasa pre izrade projekta za izvođenje UGI-ja. Da bi se izdali ovi Uslovi, neophodno je da budući Korisnici gasa dobiju Rešenje o odobrenju priključenja od strane Distributera.

Napomena: Investitori koji planiraju izgradnju građevinskih objekata i zainteresovani su za priključenje objekata na DGM, odnosno žele da budu budući Korisnici prirodnog gasa, treba u dogovoru sa distributerom da pokrenu proceduru za priključenje budućeg objekata na DGM.

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs