» mapa sajta
   POČETNA STRANA

» Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne
  okoline

- Prirodni gas u svakom
  domaćinstvu

- Prirodni gas u industriji
...................................................

» Način obračuna isporučene
   količine prirodnog gasa

...................................................  | Tehničke karakteristike gasa

Sastav prirodnog gasa sačinjavaju metan (CH4) 97 %, etan (C2H6) 0,91 %, propan (C3H8) 0,36 %, butan (C4H10) 0,16 %, pentan (C5H12), ugljen-dioksid 0,52 %, kiseonik 0,08 %, azot 0,93 % i drugi gasovi u manjim tragovima. Termoenergetske karakteristike kreću se za Vobe indeks do 54 MJ/m³, gornja toplotna moć do 47,2 MJ/m³, donja toplotna moć do 42,5 MJ/m³, relativna gustina 0,75 kg/m³ i temperatura paljenja do 640 °C. Eksplozivna moć prirodnog gasa se kreće u granicama od 5 do 15 % količine gasa u vazduhu.

Nakon dovođenja iz nalazišta na površinu prirodni gas se čisti od primesa vode i drugih gasova, nafte i mehaničkih nečistoća. Nakon pročišćavanja gas se transportuje gasovodima velikih prečnika u čijem sastavu su kompresorske stanice, skladišta, merne i regulacione stanice da bi se preko primopredajnih stanica sistemima distribucije transportovali do krajnjih korisnika. Za potpuno sagorevanje jednog kubika gasa potrebno je dva kubika kiseonika, sagorevanje je bez dima , čađi i nema pepela a takođe, u produktima sagorevanja nema sumpordioksida niti ugljenmonoksida, tako da se sagorevanjem ne prouzrokuje aerozagađenje.

Prirodnom gasu se dodaje odorant sredstvo jakog, neprijatnog i karakterističnog mirisa da bi prirodni gas, koji je bez mirisa, dobio specifičan miris kako bi se lakše otkrilo curenje gasa iz gasnih instalacija, a sam proces dodavanja odoranta prirodnom gasu zove se odorizacija. Odorant sagoreva zajedno sa prirodnim gasom, a produkti sagorevanja nemaju neprijatan miris. Uređaj, kojim se odorant ubacuje u struju gasa, naziva se odorizator.

U zavisnosti od njegovog kvaliteta, osnovne termoenergetske karakteristike prirodnog gasa se kreću u sledećim granicama:

Vobe indeks W= 44,6 do 54,0 [MJ/m³]
Gornja toplotna moć Hg = 30,2 do 47,2 [MJ/m³]
Donja toplotna moć Hd = 27,2 do 42,5 [MJ/m³]
Relativna gustina d= 0,55 do 0,75 [kg/Sm³]
Temperatura paljenja T= 595 do 640 [°C]


Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs