Interklima d.o.o. << >> Sektor za gas

NOVOSTI I KONKURSI:

POŠTOVANI KUPCI PRIRODNOG GASA,
OVIM PUTEM VAS OBAVEŠTAVAMO:

LABORATORIJA ZA
ISPITIVANJE MATERIJALA

IZMENA CENE
PRIRODNOG GASA

Skraćeni obim akreditacije:
  • Ispitivanja bez razaranja izolacije i zavarenih spojeva,
  • Fizička ispitivanja gasovoda i gasnih instalacija,
  • Fizička ispitivanja radne sredine,
  • Električna ispitivanja električne instalacije (niskog napona i sistema gromobranske zaštite),
  • Fizička ispitivanja instalacija za razvod i distribuciju tečnosti i vazduha (sistemi grejanja, hlađenja i klimatizacije).

>>akreditacija broj 01-418...
Poštovani potrošači prirodnog gasa,
Obaveštavamo Vas da će od 01.05.2023. doći do povećanja cene priorodnog gasa na Javnom snabdevanju.
Nove cene (Odluka Interklime br. 3/2023 od 09.03.2023.) i Saglasnost AERS-a na nove cene (Odluka AERS-a br. 196/2023-Д-I od 28.03.2023.) možete videti ovde.

U Vrnjačkoj Banji, 29.03.2023. godine

INTERKLIMA DOO


>> odluka...
>> obrazloženje AERS-a...

KONKURSI ZA PRIJEM
U RADNI ODNOS

IZMENA CENE
PRIRODNOG GASA

Primamo u radni odnos radnike

MAŠINSKE I ELEKTRO STRUKE SA TREĆIM I ČETVRTIM
STEPENOM SREDNJE STRUČNE SPREME.
za sve informacije možete nas kontaktirati radnim danima
od 08.00 do 14.00 na telefon (036) 632 442


>> prijavite se...
Obaveštavamo potrošače prirodnog gasa da će od 01.01.2023. godine doći doći do povećanja cene priorodnog gasa na Javnom snabdevanju, zbog povećanja ulazne cene prirodnog gasa za oko 11%.
Nove cene (Odluka Interklime br. 21-1/2022 od 23.11.2022.) i Saglasnost AERS-a na nove cene (Odluka AERS-a br. 841/2022-Д-I od 28.11.2022.) možete videti ovde.

U Vrnjačkoj Banji, 30.11.2022. godine

INTERKLIMA DOO

>> odluka i saglasnost AERS...

IZMENA METODOLOGIJE NAČINA
MERENJA ISPORUČENOG PRIRODNOG GASA

Obaveštavamo potrošače prirodnog gasa da je zbog novih propisa koji regulišu oblast prodaje prirodnog gasa, i to: Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom ("Sl.glasnik RS" br.49/2022), Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Sl.glasnik RS" br.75/2014, 105/2016, 108/2016-ispr, 29/2017 i 78/2022) i Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa ("Sl.glasnik RS" br.105/2016, 29/2017 i 78/2022) došlo do promene Opštih uslova poslovanja Preduzeća.
Novine zbog početka primene gore navedenih propisa su sledeće:
  • iskazivanje isporučene količine prirodnog gasa više neće biti u m³, nego u kWh, počev od računa na kojima je iskazana oktobarska potrošnja prirodnog gasa,
  • cena prirodnog gasa, shodno gore navedenom, više se ne određuje u m³ već u kWh za tarife "energent" i "kapacitet".
Takođe, napominjemo da shodno Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom dužni smo izmeniti izgled računa, te će računa za prirodni gas ubuduće sadržati nove elemente i to:
  • definisanu gornju toplotnu moć isporučenog prirodnog gasa na referentnim uslovima u kWh/ m³,
  • koeficijenti vezani za određivanje količine utrošenog prirodnog gasa biće prikazani na računu zajedno sa svim tehničkim parametrima i to: priključni pritisak gasa, temperatura gasa i faktor kompresibilnosti, nadmorska visina i atmosferski pritisak,
  • biće prikazana potrošnja energije iz prirodnog gasa u prethodnoj kalendarskoj godini, po mesecima i ukupno, izraženo u kWh, kao i način na koji je utvrđena potrošnja energije iz prirodnog gasa za svaki mesec i prosečna cena za kupca u tom obračunskom periodu.
Ukoliko ste saglasni sa ovim promenama koje se tiču promene Opštih uslova poslovanja Preduzeća Interklima doo Vrnjačka Banja, a koje ne sadrži Vaš zaključen Ugovor o prodaji prirodnog gasa, nije potrebno da ništa da preduzimate. Međutim, ukoliko niste saglasni sa ovim promenama koje nalaže zakonska regulativa i po kojima preduzeće može jedino da posluje na legalan način, dužni ste u pisanom obliku dostaviti Zahtev za raskid Vašeg zaključenog Ugovora o prodaji prirodnog gasa. Na taj način prestajete da budete potrošač prirodnog gasa i bićete izbrisani iz evidencije kupaca prirodnog gasa.

U Vrnjačkoj Banji, 30.09.2022. godine

INTERKLIMA DOO

>> opšti uslovi javno snabdevanje...
>> opšti uslovi slobodno trzište...

IZMENA METODOLOGIJE NAČINA
MERENJA ISPORUČENOG PRIRODNOG GASA

„Interklima“ d.o.o. dobila je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“, br. 78/22). Pomenutom odlukom se tarife za „kapacitet“ iskazuju u „dinarima/kWh/dan/godinu“, a tarife za „energent“ u „dinarima/kWh“. Izmene metodologije posledica su promene načina merenja isporučenog prirodnog gasa i uvođenja kWh umesto m3 kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom.
Ova odluka primenjuje se počev od 01. oktobra 2022. godine.
Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje.

>> opširnije...

IZMENA CENA PRIRODNOG GASA:

na osnovu informacije dobijene, dana 30.06.2022. godine, od našeg snabdevača
JP Srbijagas obaveštavamo Vas da će počev od 01.08.2022. godine ulazna cena
prirodnog gasa za javno snabdevanje biti veća za 9% u odnosu na dosadašnju,
što će uticati na promene cena po kojima ćete se snabdevati ovim energentom
počevši od 01.08.2022. godine.
Novi cenovnik možete videti na našem sajtu:

>>opširnije...

KONTROLNI LIST SA INFORMACIJAMA O PRAVIMA KRAJNJIH KUPACA GASA

obaveštavamo Vas da je preduzeće Interklima doo, Vrnjačka Banja, u skladu sa
čl. 195 Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon), donelo dokument: Kontrolni list sa informacijama o pravima krajnjih kupaca gasa.

>> opširnije...

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

obaveštavamo Vas da je preduzeće Interklima doo, Vrnjačka Banja, u skladu sa
čl. 56. st. 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odredilo lice za zaštitu podataka o ličnosti.
Ime i prezime lica za zaštitu podataka o ličnosti: Ivana Gmitrić, kontakt e-mail lica za zaštitu podataka o ličnosti: ivana.gmitric@interklima.rs, kontakt telefon lica za zastitu podataka o ličnosti: 036/632-442.

POČETAK OBRAČUNA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

u računima za prirodni gas od meseca jula 2019 godine se obračunava
naknada za unapređenje energetske efikasnosti na osnovu zakona i pravilnika

>>opširnije...

NAKNADA ZA UNAPREĐENJE
ENERGETSKE EFIKASNOSTI


>> opširnije...

U SLUČAJU POTREBE ZA INTERVENCIJOM NA GASOVODNIM INSTALACIJAMA, MOLIMO VAS DA POZOVETE DEŽURNU SLUŽBU NA TELEFONE:

064 643 26 62 ili 064 643 26 63

   
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I PROMET INTERKLIMA DOO • Kneza Miloša 161 Vrnjačka Banja, Srbija • tel. +381 36 632 442, fax +381 36 632 444 • info@interklima.rs
C o p y r i g h t  ©  2 0 1 0  I n t e r k l i m a  • W e b d e s i g n  M a r g a r e t a  &  D e n i s  V i k i c