Interklima d.o.o. << >> Sektor za gas

NOVOSTI I KONKURSI:

POŠTOVANI KUPCI PRIRODNOG GASA,
OVIM PUTEM VAS OBAVEŠTAVAMO:

PLAN RADA ZA OSTVARIVANJE I UNAPREĐENJE
RODNE RAVNOPRAVNOSTI ZA 2024. GODINU

IZMENA CENE
PRIRODNOG GASA

Na osnovu odredbi člana 16. Zakona o rodnoj ravnopravnosti ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 52/2021), direktor Preduzeća za inženjering i promet Interklima d.o.o., Vrnjačka Banja doneo je, dana 15.01.2024. godine, Plan rada, koji je dostupan na sledećem linku:

>>Plan rada za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti za 2024. godinu...
Poštovani potrošači prirodnog gasa,
Obaveštavamo Vas da će od 01.11.2023. doći do povećanja cene priorodnog gasa na Javnom snabdevanju.
Nove cene (Odluka Interklime br. 15/2023 od 11.09.2023.) i Saglasnost AERS-a na nove cene (Odluka AERS-a br. 534/2023-Д-I od 28.09.2023.) možete videti ovde.

U Vrnjačkoj Banji, 30.09.2023. godine

INTERKLIMA DOO


>> odluka...
>> obrazloženje AERS-a...

LABORATORIJA ZA
ISPITIVANJE MATERIJALA

IZMENA CENE
PRIRODNOG GASA

Skraćeni obim akreditacije:
 • Ispitivanja bez razaranja izolacije i zavarenih spojeva,
 • Fizička ispitivanja gasovoda i gasnih instalacija,
 • Fizička ispitivanja radne sredine,
 • Električna ispitivanja električne instalacije (niskog napona i sistema gromobranske zaštite),
 • Fizička ispitivanja instalacija za razvod i distribuciju tečnosti i vazduha (sistemi grejanja, hlađenja i klimatizacije).

 • >>akreditacija broj 01-418...
Poštovani potrošači prirodnog gasa,
Obaveštavamo Vas da će od 01.05.2023. doći do povećanja cene priorodnog gasa na Javnom snabdevanju.
Nove cene (Odluka Interklime br. 3/2023 od 09.03.2023.) i Saglasnost AERS-a na nove cene (Odluka AERS-a br. 196/2023-Д-I od 28.03.2023.) možete videti ovde.

U Vrnjačkoj Banji, 29.03.2023. godine

INTERKLIMA DOO


>> odluka...
>> obrazloženje AERS-a...

KONKURSI ZA PRIJEM
U RADNI ODNOS

IZMENA CENE
PRIRODNOG GASA

Primamo u radni odnos radnike

MAŠINSKE I ELEKTRO STRUKE SA TREĆIM I ČETVRTIM
STEPENOM SREDNJE STRUČNE SPREME.
za sve informacije možete nas kontaktirati radnim danima
od 08.00 do 14.00 na telefon (036) 632 442


>> prijavite se...
Obaveštavamo potrošače prirodnog gasa da će od 01.01.2023. godine doći doći do povećanja cene priorodnog gasa na Javnom snabdevanju, zbog povećanja ulazne cene prirodnog gasa za oko 11%.
Nove cene (Odluka Interklime br. 21-1/2022 od 23.11.2022.) i Saglasnost AERS-a na nove cene (Odluka AERS-a br. 841/2022-Д-I od 28.11.2022.) možete videti ovde.

U Vrnjačkoj Banji, 30.11.2022. godine

INTERKLIMA DOO

>> odluka i saglasnost AERS...

IZMENA METODOLOGIJE NAČINA
MERENJA ISPORUČENOG PRIRODNOG GASA

Obaveštavamo potrošače prirodnog gasa da je zbog novih propisa koji regulišu oblast prodaje prirodnog gasa, i to: Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom ("Sl.glasnik RS" br.49/2022), Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Sl.glasnik RS" br.75/2014, 105/2016, 108/2016-ispr, 29/2017 i 78/2022) i Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa ("Sl.glasnik RS" br.105/2016, 29/2017 i 78/2022) došlo do promene Opštih uslova poslovanja Preduzeća.
Novine zbog početka primene gore navedenih propisa su sledeće:
 • iskazivanje isporučene količine prirodnog gasa više neće biti u m³, nego u kWh, počev od računa na kojima je iskazana oktobarska potrošnja prirodnog gasa,
 • cena prirodnog gasa, shodno gore navedenom, više se ne određuje u m³ već u kWh za tarife "energent" i "kapacitet".
Takođe, napominjemo da shodno Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom dužni smo izmeniti izgled računa, te će računa za prirodni gas ubuduće sadržati nove elemente i to:
 • definisanu gornju toplotnu moć isporučenog prirodnog gasa na referentnim uslovima u kWh/ m³,
 • koeficijenti vezani za određivanje količine utrošenog prirodnog gasa biće prikazani na računu zajedno sa svim tehničkim parametrima i to: priključni pritisak gasa, temperatura gasa i faktor kompresibilnosti, nadmorska visina i atmosferski pritisak,
 • biće prikazana potrošnja energije iz prirodnog gasa u prethodnoj kalendarskoj godini, po mesecima i ukupno, izraženo u kWh, kao i način na koji je utvrđena potrošnja energije iz prirodnog gasa za svaki mesec i prosečna cena za kupca u tom obračunskom periodu.
Ukoliko ste saglasni sa ovim promenama koje se tiču promene Opštih uslova poslovanja Preduzeća Interklima doo Vrnjačka Banja, a koje ne sadrži Vaš zaključen Ugovor o prodaji prirodnog gasa, nije potrebno da ništa da preduzimate. Međutim, ukoliko niste saglasni sa ovim promenama koje nalaže zakonska regulativa i po kojima preduzeće može jedino da posluje na legalan način, dužni ste u pisanom obliku dostaviti Zahtev za raskid Vašeg zaključenog Ugovora o prodaji prirodnog gasa. Na taj način prestajete da budete potrošač prirodnog gasa i bićete izbrisani iz evidencije kupaca prirodnog gasa.

U Vrnjačkoj Banji, 30.09.2022. godine

INTERKLIMA DOO

>> opšti uslovi javno snabdevanje...
>> opšti uslovi slobodno trzište...

IZMENA METODOLOGIJE NAČINA
MERENJA ISPORUČENOG PRIRODNOG GASA

„Interklima“ d.o.o. dobila je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“, br. 78/22). Pomenutom odlukom se tarife za „kapacitet“ iskazuju u „dinarima/kWh/dan/godinu“, a tarife za „energent“ u „dinarima/kWh“. Izmene metodologije posledica su promene načina merenja isporučenog prirodnog gasa i uvođenja kWh umesto m3 kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom.
Ova odluka primenjuje se počev od 01. oktobra 2022. godine.
Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje.

>> opširnije...

IZMENA CENA PRIRODNOG GASA:

na osnovu informacije dobijene, dana 30.06.2022. godine, od našeg snabdevača
JP Srbijagas obaveštavamo Vas da će počev od 01.08.2022. godine ulazna cena
prirodnog gasa za javno snabdevanje biti veća za 9% u odnosu na dosadašnju,
što će uticati na promene cena po kojima ćete se snabdevati ovim energentom
počevši od 01.08.2022. godine.
Novi cenovnik možete videti na našem sajtu:

>>opširnije...

KONTROLNI LIST SA INFORMACIJAMA O PRAVIMA KRAJNJIH KUPACA GASA

obaveštavamo Vas da je preduzeće Interklima doo, Vrnjačka Banja, u skladu sa
čl. 195 Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon), donelo dokument: Kontrolni list sa informacijama o pravima krajnjih kupaca gasa.

>> opširnije...

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

obaveštavamo Vas da je preduzeće Interklima doo, Vrnjačka Banja, u skladu sa
čl. 56. st. 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odredilo lice za zaštitu podataka o ličnosti.
Ime i prezime lica za zaštitu podataka o ličnosti: Ivana Gmitrić, kontakt e-mail lica za zaštitu podataka o ličnosti: ivana.gmitric@interklima.rs, kontakt telefon lica za zastitu podataka o ličnosti: 036/632-442.

POČETAK OBRAČUNA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

u računima za prirodni gas od meseca jula 2019 godine se obračunava
naknada za unapređenje energetske efikasnosti na osnovu zakona i pravilnika

>>opširnije...

NAKNADA ZA UNAPREĐENJE
ENERGETSKE EFIKASNOSTI


>> opširnije...

U SLUČAJU POTREBE ZA INTERVENCIJOM NA GASOVODNIM INSTALACIJAMA, MOLIMO VAS DA POZOVETE DEŽURNU SLUŽBU NA TELEFONE:

064 643 26 62 ili 064 643 26 63

   
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I PROMET INTERKLIMA DOO • Kneza Miloša 161 Vrnjačka Banja, Srbija • tel. +381 36 632 442, fax +381 36 632 444 • info@interklima.rs
C o p y r i g h t  ©  2 0 1 0  I n t e r k l i m a  • W e b d e s i g n  M a r g a r e t a  &  D e n i s  V i k i c