Interklima d.o.o. << >> Sektor za gas

NOVOSTI I KONKURSI:

POŠTOVANI KUPCI PRIRODNOG GASA,
OVIM PUTEM VAS OBAVEŠTAVAMO:

LABORATORIJA ZA
ISPITIVANJE MATERIJALA

IZMENA METODOLOGIJE NAČINA
MERENJA ISPORUČENOG PRIRODNOG GASA

Skraćeni obim akreditacije:
  • Ispitivanja bez razaranja izolacije i zavarenih spojeva,
  • Fizička ispitivanja gasovoda i gasnih instalacija,
  • Fizička ispitivanja radne sredine,
  • Električna ispitivanja električne instalacije (niskog napona i sistema gromobranske zaštite),
  • Fizička ispitivanja instalacija za razvod i distribuciju tečnosti i vazduha (sistemi grejanja, hlađenja i klimatizacije).

>>akreditacija broj 01-418...

„Interklima“ d.o.o. dobila je saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“, br. 78/22). Pomenutom odlukom se tarife za „kapacitet“ iskazuju u „dinarima/kWh/dan/godinu“, a tarife za „energent“ u „dinarima/kWh“. Izmene metodologije posledica su promene načina merenja isporučenog prirodnog gasa i uvođenja kWh umesto m3 kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa uredbom koja bliže uređuje uslove isporuke i snabdevanja prirodnim gasom.
Ova odluka primenjuje se počev od 01. oktobra 2022. godine.
Promena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko finansijske efekte na visinu tarifa i prosečnih cena prirodnog gasa za javno snabdevanje.

>> opširnije...

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

IZMENA CENA PRIRODNOG GASA:

PRIMAMO U RADNI ODNOS VEĆI BROJ RADNIKA
MAŠINSKE I ELEKTRO STRUKE SA TREĆIM I ČETVRTIM
STEPENOM SREDNJE STRUČNE SPREME,
za sve informacije možete nas kontaktirati radnim danima
od 08.00 do 14.00 na telefon (036) 632 442


>> prijavite se...

na osnovu informacije dobijene, dana 30.06.2022. godine, od našeg snabdevača
JP Srbijagas obaveštavamo Vas da će počev od 01.08.2022. godine ulazna cena
prirodnog gasa za javno snabdevanje biti veća za 9% u odnosu na dosadašnju,
što će uticati na promene cena po kojima ćete se snabdevati ovim energentom
počevši od 01.08.2022. godine.
Novi cenovnik možete videti na našem sajtu:

>>opširnije...

KONTROLNI LIST SA INFORMACIJAMA O PRAVIMA KRAJNJIH KUPACA GASA

obaveštavamo Vas da je preduzeće Interklima doo, Vrnjačka Banja, u skladu sa
čl. 195 Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon), donelo dokument: Kontrolni list sa informacijama o pravima krajnjih kupaca gasa.

>> opširnije...

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

obaveštavamo Vas da je preduzeće Interklima doo, Vrnjačka Banja, u skladu sa
čl. 56. st. 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), odredilo lice za zaštitu podataka o ličnosti.
Ime i prezime lica za zaštitu podataka o ličnosti: Ivana Gmitrić, kontakt e-mail lica za zaštitu podataka o ličnosti: ivana.gmitric@interklima.rs, kontakt telefon lica za zastitu podataka o ličnosti: 036/632-442.

POČETAK OBRAČUNA NAKNADE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

u računima za prirodni gas od meseca jula 2019 godine se obračunava
naknada za unapređenje energetske efikasnosti na osnovu zakona i pravilnika

>>opširnije...

NAKNADA ZA UNAPREĐENJE
ENERGETSKE EFIKASNOSTI


>> opširnije...

U SLUČAJU POTREBE ZA INTERVENCIJOM NA GASOVODNIM INSTALACIJAMA, MOLIMO VAS DA POZOVETE DEŽURNU SLUŽBU NA TELEFONE:

064 643 26 62 ili 064 643 26 63

   
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I PROMET INTERKLIMA DOO • Kneza Miloša 161 Vrnjačka Banja, Srbija • tel. +381 36 632 442, fax +381 36 632 444 • info@interklima.rs
C o p y r i g h t  ©  2 0 1 0  I n t e r k l i m a  • W e b d e s i g n  M a r g a r e t a  &  D e n i s  V i k i c