» mapa sajta
     POČETNA STRANA

» Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne
  okoline

- Prirodni gas u svakom
  domaćinstvu

- Prirodni gas u industriji
...................................................

» Tarifni sistem
- Tarifni sistem
- Zakon o energetici
- Metodologije
- Sadržaj računa „domaćinstva“
- Sadržaj računa „ostali kupci“
...................................................

» Način obračuna isporučene
   količine prirodnog gasa

...................................................  | Metodologije

Cene prirodnog gasa za tarifne kupce iskazane su po tarifnim stavovima utvrđenim Tarifnim sistemom za obračun prirodnog gasa za tarifne kupce (Službeni glasnik RS, br. 1/07) i utvrđene su po tarifnim elementima u skladu sa Metodologijom za određivanje tarifnih elemenata za obračun cena prirodnog gasa za tarifne kupce (Službeni glasnik RS, br. 68/06 i 1/07) i to:

Cene prirodnog gasa za prodaju tarifnim kupcima
Tarifni stavovi
R.br. Kategorija kupaca Grupe kupaca „energent“ (din/m³) „kapacitet“ (din/m³/dan/god) „naknada po mestu isporuke“ (dan/mesto/isporuke/ god)
1. Kategorija 1 p < 6 bar Domaćinstva 35,04   1.180,41
Ostali kupci 32,81 443,68 1.180,41

Odluka je, po dobijanju saglasnosti Vlade Republike Srbije objavljena u „Službenom glasniku RS“ broj 29/09 i stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se od 01.aprila 2009. godine.

U skladu sa navedenim, preduzeće „Interklima d.o.o.“ je pripremilo odgovarajuće forme računa koji se ispostavljaju tarifnim kupcima u skladu sa novim načinom obračuna.

Pored obaveznih podataka koji moraju biti sadržani sadržani u računu u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu oblast, novi računi sadrže i podatke koji transparentno prikazuju obračune u skladu sa Tarifnim sistemima.

Odlukom rukovodstva odobren je popust u iznos od 20 % za tarifni stav kapacitet za grupu kupaca „Ostali kupci“.

Cene prirodnog gasa za prodaju tarifnim kupcima (sa odobrenim popustom za tarifni stav kapacitet)
Tarifni stavovi
R.br. Kategorija kupaca Grupe kupaca „energent“ (din/m³) „kapacitet“ (din/m³/dan/god) „naknada po mestu isporuke“ (dan/mesto/isporuke/ god)
1. Kategorija 1 p < 6 bar Domaćinstva 35,04   1.180,41
Ostali kupci 32,81 354,94 1.180,41Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs